RTU

Saturs

Studiju programmu realizē RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu, Bufalo universitāti (ASV) un International Business Machines Corporation (IBM) angļu valodā. 

Lai uzsāktu studijas maģistra akadēmisko studiju programmā „Biznesa informātika”, nepieciešams bakalaura akadēmiskais grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošās jomās vai tiem pielīdzināma izglītība (sk. "Priekšnosacījumi").

DSP779 Augsta līmeņa analītika un zināšanu tehnoloģijas (kopš 2018./19. g.)
Advanced Analytics and Knowledge Technologies
A. OBLIGĀTĀ DAĻA 38 KP  
DSP706 Biznesa procesu vadība un inženierija
Business Process Management and Engineering
  4 KP
DLP700 e-Biznesa risinājumi
e-Business Solutions
  4 KP
DOP701 Portfeļvadības tehnoloģijas
Portfolio Management Technologies
  4 KP
DSP707 Servisu zinātne, vadība un inženierija
Service Science, Management and Engineering
  4 KP
DSP708 Modernās datu tehnoloģijas
Advanced Data Technologies
  4 KP
DPI704 Kvalitātes, riska un drošības tehnoloģijas
Quality, Risk and Security Technologies
  4 KP
DSP703 Sistēmu teorija
Systems Theory
  4 KP
DSP701 Zināšanu vadības sistēmas
Knowledge Management Systems
  4 KP
DSP700 Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija
Enterprise Architecture and Requirements Engineering
  4 KP
DSP702 Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Research Methods for Business Informatics
  2 KP
B.OBLIGĀTĀ IZVĒLES DAĻA 18 KP  
B.1. Specializējošie kursi 14 KP  
Tīklošana/Networking   2 KP

DST702 Mobilā, režģiskā un aptverošā tīklošana
Mobile, Grid, and Ambient Networking
DPI700 Datu glabāšanas tīklošana
Storage Networking
DSP775 Tīklu drošības prasības**(kopš 2016/17.g.)
Network Security Requirements
RRI700 Tīklošanas tehnoloģijas izglītībā
Networking Technologies in Education

 

2 KP

2 KP

 

2 KP

2 KP

Īpaši programmatūras lietojumi/Specific software applications   4 KP
DSP705 Mākslīgais intelekts biznesā
Artificial Intelligence in Business
DOP702 Klientu attiecību pārvaldības un sociālo tīklu tehnoloģijas
Customer Relationship Management and Social Network Technologies
Software Applications in Education
Information Systems Security Engineering  
 
4 KP
 
4 KP
 
 
 
4 KP
 
4 KP
Uzņēmumu informācijas sistēmas/Enterprise Information Systems   4 KP
PBM703 Informācijas tehnoloģija un stratēģija
Information Technology and Strategy
DOP700 Uzņēmumu informācijas tehnoloģijas arhitektūra, lietojumi un integrācija
Enterprise Information Technology Architecture, Applications, and Integration
DPI722 e-Pakalpojumi izglītībā un zinātnē
e-Services in Education and Science
 

4 KP

4 KP
 
 
 
4 KP
Analītika/Analytics    
DPI721 Biznesa analītika 
Business Analytics
DSP779 Augsta līmeņa analītika un zināšanu iegūšana (kopš 2018./19. g.)
Advanced Analytics and Knowledge Technologies
 

4 KP

4 KP

B.2. Humanitārie un sociālie, pedagoģijas vai ekonomikas un vadības priekšmeti   4 KP
PBM423 Biznesa ētika
Business Ethics
PBM409 Uzņēmējdarbība
Entrepreneurship
PBM430 Saskarsmes prasmes uzņēmējdarbībā
Business Communication Skills
Personal Career Development
PBM429 Līdera prasmes (kopš 2016/17.g.)
Leadership
PMB707 Finanses uzņēmējdarbībā (kopš 2018./19. g.)
Enterpreneurial Finance
PMB467 Korporatīvā vadīšana (kopš 2018./19. g.)
Corporate Governance
HPS401 Pedagoģiskā procesa pamati
Basics of Pedagogical Process
 
4 KP
 
4 KP
 
4 KP
 
4 KP
 
4 KP
 
4 KP
 
4 KP
 
4 KP
 
4 KP
 
4 KP
C. BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA 4 KP  
DSP709 MAĢISTRA DARBS * 20 KP  
KOPĀ 80 KP  

Informācija par dokumentu iesniegšanu ir šeit

* Informācija par kārtību, kam tiek piešķirts diploms ar izcilību, ir atrodama šeit.

** Jauns e-kurss