RTU

BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi

Kad notiek uzņemšana nepilna laika studijās?

Nepilna laika studijās uzņemam ziemā. Tomēr studenti, neatkarīgi no studiju tipa, var izvēlēties studēt pēd individuālā plāna, -  tik vakarus nedēļā, cik viņiem tas ir pieņemami.

Cik bieži notiek nodarbības pilna un nepilna laika studijās?

Pilna laika studijās nodarbības ir katras darbdienas vakarā. Nepilna laika studijās - četrus vakarus nedēļā.

Kur es varu atrast ORTUS sistēmā priekšzināšanu kursu materiālus?

Materiāli ir pieejami pēc reģistrēšanās kursam. Kursa materiālus var atrast: Sākums -> Viesiem -> Lietotāja izveidotie priekšmeti-> Computer Networks-BI (vai kāds no citiem priekšmetiem). Kā tas izskatās "dzīvē", var aplūkot šeit.

Ko darīt tad, ja nepaspēšu nokārtot priekšzināšanu kursus līdz uzņemšanas termiņa beigām?

Tas atkarīgs no situācijas. Ja būsiet jau tuvu finišam, pieņemsim dokumentus, bet līgumus parakstīsim tikai pēc kursu pabeigšanas. Ja līdz finišam būs tālu, tad ieteiksim iestāties programmā nākamajā semestrī, dodot Jums iespēju jau šajā semestrī apgūt vismaz daļu no kursiem tālākizglītības režiīmā.

Vai pirmā iemaksa jāveic par pirmo studiju gadu?
Iemaksas var veikt dažādi.  Var maksāt pa mēnešiem 2+1+1+1. Ja maksā uzreiz par pusgadu, tad ir atlaide. 

Ar ko atšķiras pilna un nepilna laika studijas?
Ar semestrī apgūstamo kredītpunktu skaitu. Nepilna laika studijās ir 16 KP semestrī. Praktiski tas nozīmē mazliet vairāk brīva laika un par vienu semestri ilgāku ceļu līdz diplomam.
 
Vai tad, ja es iestāšos pilna laika studijās, pēc tam varēs pāriet uz nepilna laika studijām?
Tāda iespēja pastāv. Tikai jāņem vērā, ka arī pilna laika studijas notiek vakaros, bet nepilna laika studijām ir savs ritms, kuru nosaka tas, ka uzņemšana ir tikai ziemā (sk. studiju procesa tabulu).
 
Ar ko RTU Biznesa informātika ir īpaša?
Kā divas būtiskas iezīmes jāmin (1) zināšanu integrācija priekšmetu līmenī un (2) pasniedzēju komanda. Abas šis lietas ir savā starpā saistītas, jo bez otrās nebūtu iespējama pirmā.  Zināšanu integrācija priekšmetu līmenī nozīmē to, ka vairāki pasniedzēji, kuriem pašiem ir atšķirīga kompetence, veido vienu priekšmetu, kurā rūpējas par to, lai studenti spētu saprast, kā biznesa un IKT sistēmas un to komponenti mijiedarbojas.  Tas atšķir RTU Biznesa informātiku no tām programmām ar līdzīgiem nosaukumiem, kurās vienkārši atsevišķi pasniedz biznesa priekšmetus un IT priekšmetus.  Lielākajai daļai pasniedzēju ir ievērojama starptautiskā, vadības darba un industriālā pieredze, kā arī izkopta prasme strādāt komandā.  Tā kā vairāki pasniedzēji ir vai nu mācījušies, veikuši pētījumus vai strādājuši par pasniedzējiem labās ASV universitātēs – darba stilā ir jaušami ASV raksturīgais lietišķais stils un prasības pret studentu.
    Studiju priekšmetos izmantojam dažādas apmācības metodes un dažādas pasniedzēju savstarpējās sadarbība metodes,  kuras esam izkopuši, veicot pētījumus un mācoties gan no savām un citu veiksmēm, gan neveiksmēm .  Pēc pirmā Biznesa informātikas gada varam atzīt, ka bija vērts veidot šo programmu, mums ir interesanti un prieks tajā darboties, jo ir redzama studentu profesionālā izaugsme un plašas šīs programmas attīstības iespējas. 
 
Kādā bakalaura programmā labāk studēt, ja vēlāk gribu iestāties RTU Biznesa informātikas programmā?
Laba izvēle ir RTU DITF akadēmiskā bakalaura studiju programma "Datorsistēmas", bet der arī citas programmas, jo uzņemam studentus ar dažādu jomu sākotnējo izglītību. Katrā jomā ir diezgan daudz studiju programmu. Kad esat skaidrībā, kādā jomā gribat savu pamatizglītību - varam Jums palīdzēt izvēlēties konkrētu studiju programmu tiktāl, cik mums ir pieredze darbā ar dažādu programmu absolvenitiem un/vai mācībspēkiem. Ieteicams pamatstudiju laikā apgūt priekšmetus, kas atbilst Biznesa informātikas priekšnosacījumiem.
 
Vai programmā ir budžeta vietas?
Šī ir maksas studiju programma. Ja tai ir iespējams piešķirt kādu budžeta vietu - uz to vispirms pretendē 2. kursa studenti. Visiem studentiem ir iepējams pieteikties ESF mērķstipendijām, bet to skaits ir neliels.
  
Vai būs iespējams mācības savienot ar darbu?
Spriediet paši! Studijas pēc studentu lūguma notiek vakaros. Liela daļa studiju materiālu ir pieejami elektroniski. Praktisko/laboratorijas darbu uzdevumus vairākos priekšmetos iespējams izvēlēties tā, ka tie var dot labumu arī pamatdarbam. Pirmās semestra vidū veiktās studējošo aptaujas rezultāti liecina, ka vairāki studenti iegūtās zināšanas jau izmanto praksē.
 
Cik labām jābūt angļu valodas zināšanām?
Angļu valodas zināšanām jābūt vismaz vidusskolas līmenī. Netiek prasīts angļu valodas zināšanas apliecinošs dokuments. Students pats uzņemas atbildību pa to, vai spēs apgūt studiju programmu angļu valodā.
 
Vai var apmeklēt tikai atsevišķus kursus, nevis visu programmu?
Šāda iespēja varbūt būs (sadarbībā ar RTU Tālākizglītības nodaļu), bet ne neierobežoti. Tomēr Biznesa informātikas programmā liela nozīme un ieguvums ir tieši dažādo kursu savstarpējā saistība, jo tie viens otru papildina un viens otram seko noteiktā kārtībā.
  
Vai programmā nebūs pārāk liels akcents uz IBM tehnoloģijām?
IBM rīki (galvenokārt nesen no citām kompānijām iepirktā biznesa procesu vadības un prasību inženierijas programmatūra) tiks izmantoti, lai ilustrētu studiju priekšmetu teorētisko materiālu un izprastu moderno IKT risinājumu potenciālu. Studiju programmā tiks izmantoti arī citu kompāniju rīki. Galvenais rīku izmantošanas mērķis ir pēc iespējas dziļāk izprast iespējamo risinājumu spektru, nevis koncentrēties uz programmatūras rīkiem kā tādiem. Tai pat laikā, ārpus studiju programmas prasībām, RTU un IBM sadarbības līguma ietvaros, ir iespējama arī padziļināta rīku apgūšana IBM lietišķo pētījumu un studiju centrā.
 
Vai ir nepieciešamas priekšzināšanas programmēšanā?
Ir nepieciešama pamatizpratne par programmēšanu, bet dziļas zināšanas un prasmes nav nepieciešamas. Ir kursi, kur students, ja gribēs, varēs izpausties programmēšanā, bet tā ir studenta paša iniciatīva, nevis obligāta prasība. Šajā studiju programmā akcents ir uz biznesam derīgu risinājuma būtību, nevis programmatūras izstrādi.
 
Kurā kategorijā pēc studiju programmu novērtēšanas ir Biznesa informātika?

Pirmajā un A kategorijā (gan pēc pamata, gan pēc alternatīvā vērtējuma - labāko programmu grupā).

 
-----------------------
Ja šeit nav atbildes uz kādu jūs interesējošu jautājumu, sūtiet to uz bi@rtu.lv  vai zvaniet pa tālruni 26188383